.

Google+ MuzikasPasaule.lv facebook.com MuzikasPasaule.lvdraugiem.lv MuzikasPasaule.lv/twitter.com MuzikasPasaule.lv Šī e-​pasta adrese ir aizsargāta no mēs­tuļu robotiem. Pār­lūkpro­gram­mai ir jābūt ies­lēg­tam JavaScript atbal­stam, lai varētu to apskatīt.

 

 

Rai­monds Pauls un Gun­tars Račs uzsāk kon­cert­tūri — "Cālus skaita rudenī"

Cāļus skaita rudenī – ar šādu devīzi šodien Ventspilī sākas Rai­monda Paula un Gun­tara Rača dziesmu svētku "Nekur nav tika labi kā mājās" rudens tūre.

Kon­cert­pro­gramma, kuras pir­matskaņo­jums ar lieliskiem panāku­miem izskanēja augustā Dzin­taru estrādē, tuvākās nedēļās būs redzam un dzir­dama arī Valmierā (18.oktobris), Liepājā (20. okto­bris), Jel­gavā (24. okto­bris) un Madonā (27. oktobris).

Jo īpaši patīkami gan abiem dziesmu auto­riem, gan daudza­jiem solistiem, kas kon­certā izpilda viņu pop­ulārākās dzies­mas, ir fakts, ka šā vakara uzstāšanās Ventspils Teā­tra namā "Jūras vārti" ir pil­nībā izpār­dota – biļetes kasēs bei­dzās pirms pil­sētā tika izlīmē­tas kon­certa afišas!

Kon­cert­pro­grammā "Nekur nav tik labi kā mājās" piedāvā īsti latvisku izk­laidi, kurā prieks un aizrautība mijas sen­ti­menta un vie­glas smeldzes mirkļiem.. Tajā skan Paula un Rača iecienītākās dzies­mas, ko dzied Nor­munds Rutulis, "Dzeguzīte", Aija Andrejeva, Liene Šomase un Jānis Moi­sejs, Dau­mants Kalniņš, Kristīna Zaharova, Andris Bērz­iņš un Jānis Paukštello, Antra Stafecka, Nor­munds Ruskis, Nor­munds Jakušonoks un Rīgas Zelta Saules koris. Spēlē "Tipa orķestris", bet pie klavierēm visa vakara garumā ir pats Mae­stro Rai­monds Pauls.

Vērienī­gais uzve­dums ar daudzu latviešu estrādes zvaigžņu dalību nebūtu iespē­jams ne tikai bez abu tautā iemīļoto autoru dzies­mām, bet arī bez draudzīgi gādīga atbal­sta, ko sniedz Ventspils, Valmieras, Liepā­jas, Jel­gavas un Madonas pil­sētu domes, kā arī Lat­telekom Lojal­itātes pro­gramma (manslet​tekom​.lv kli­en­tiem – biļetes ar 20% atlaidi) un saldiem uzmundrināju­miem pilnā Laima kofekšu izlase "Maestro".

Infor­mā­ciju sagatavoja Micrec PM

Ieteikt:

Pievienot komen­tāru


Pop­ulārākie

Foto­stāsts: Grupa "Dakota" ar Ivaru God­mani pie bungām kon­certē kon­certzālē Rīga (685)
Pēc vairāku gadu pār­traukuma klajā nāk Latvijā labi pazīs­tamās un mīlētās mūz­iķes San­tas Kas­par­sones jau­nais albums – "Sameklē mani" (563)
Prezen­tēts San­tas Kas­par­sones jau­nais albums "Sameklē mani" un jaunā dziesma "Mīlestības Zieds" (512)
Iemīļotākie Latvi­jas mūz­iķi uzstāsies 4.populārās mūzikas fes­tivālā "SAL­DUS ŠLĀGER­MARA­TONS 2015" (498)
Beidz pastāvēt grupa "Embur­gas zēni" — turp­māk daļa mūz­iķu apvienosies jaunā pro­jektā — "Jauna diena" (472)
Foto­stāsts + Audio: Arēnā Rīga nosv­inēta Latvi­jas Radio 2 20. gadu jubileja (397)
Zinā­mas visas deviņas "Amigo Dzin­tara dziesmu" aptau­jas fināla melodi­jas (387)
Sacen­sību par vietu "Amigo Dzin­tara dziesmu" aptau­jas finālā izšķir pavisam neliels balsu skaits (303)
Šonedēļ "Amigo Dzin­tara dziesmu" aptau­jas fināla kon­certā noteiks tautā iemīļotāko dziesmu (273)
Zinā­mas jau 6 no 9 "Amigo Dzin­tara dziesmu" aptau­jas fināla melodi­jām (258)
Lielās Līgo lustes Alūk­snē! No sen­di­enām līdz mūs­di­enām! (250)
"Amigo Dzin­tara dziesmu" aptau­jas finālā pār­lie­ci­noši uzvar "Balto lāču" dziesma "Pacel glāzi priekam" (232)
Izskanēs aktiera Edgara Liepiņa jubile­jas piemiņas kon­certs Latvi­jas Radio 2 (227)
"Flame & The Roll­tones" aic­ina uz kon­cert­sēri­jas "Road Trip" noslēguma kon­certu Rīgā (225)
Sākušies izšķirošie notikumi "Amigo Dzin­tara dziesmu" aptaujā (215)
Noskaidro­tas visas "Latvi­jas Šlāger­ap­tau­jas 2015" fināla dzies­mas (197)
CD sērijā "Leģen­das" izdota Edgara Liepiņa dziesmu izlase (179)
Nākamnedēļ CD sērijā "Leģen­das" tiks izdota Edgara Liepiņa dziesmu izlase. (161)
Dailes teā­tra aktieru ansam­b­lis "ILGA" atzīmē savu 10 gadu jubileju (132)
Latvi­jas lielās Šlāger­ap­tau­jas fināls ir klāt! (75)

Klausies Latviešu mūziku Spotify

Ieeja bez maksas

Mūz­iķi un muzikanti

Klubi un pasākumi

Jaunākie komen­tāri