.

Google+ MuzikasPasaule.lv facebook.com MuzikasPasaule.lvdraugiem.lv MuzikasPasaule.lv/twitter.com MuzikasPasaule.lv Šī e-​pasta adrese ir aizsargāta no mēs­tuļu robotiem. Pār­lūkpro­gram­mai ir jābūt ies­lēg­tam JavaScript atbal­stam, lai varētu to apskatīt.

 

 

Rai­monds Pauls un Gun­tars Račs uzsāk kon­cert­tūri — "Cālus skaita rudenī"

Cāļus skaita rudenī – ar šādu devīzi šodien Ventspilī sākas Rai­monda Paula un Gun­tara Rača dziesmu svētku "Nekur nav tika labi kā mājās" rudens tūre.

Kon­cert­pro­gramma, kuras pir­matskaņo­jums ar lieliskiem panāku­miem izskanēja augustā Dzin­taru estrādē, tuvākās nedēļās būs redzam un dzir­dama arī Valmierā (18.oktobris), Liepājā (20. okto­bris), Jel­gavā (24. okto­bris) un Madonā (27. oktobris).

Jo īpaši patīkami gan abiem dziesmu auto­riem, gan daudza­jiem solistiem, kas kon­certā izpilda viņu pop­ulārākās dzies­mas, ir fakts, ka šā vakara uzstāšanās Ventspils Teā­tra namā "Jūras vārti" ir pil­nībā izpār­dota – biļetes kasēs bei­dzās pirms pil­sētā tika izlīmē­tas kon­certa afišas!

Kon­cert­pro­grammā "Nekur nav tik labi kā mājās" piedāvā īsti latvisku izk­laidi, kurā prieks un aizrautība mijas sen­ti­menta un vie­glas smeldzes mirkļiem.. Tajā skan Paula un Rača iecienītākās dzies­mas, ko dzied Nor­munds Rutulis, "Dzeguzīte", Aija Andrejeva, Liene Šomase un Jānis Moi­sejs, Dau­mants Kalniņš, Kristīna Zaharova, Andris Bērz­iņš un Jānis Paukštello, Antra Stafecka, Nor­munds Ruskis, Nor­munds Jakušonoks un Rīgas Zelta Saules koris. Spēlē "Tipa orķestris", bet pie klavierēm visa vakara garumā ir pats Mae­stro Rai­monds Pauls.

Vērienī­gais uzve­dums ar daudzu latviešu estrādes zvaigžņu dalību nebūtu iespē­jams ne tikai bez abu tautā iemīļoto autoru dzies­mām, bet arī bez draudzīgi gādīga atbal­sta, ko sniedz Ventspils, Valmieras, Liepā­jas, Jel­gavas un Madonas pil­sētu domes, kā arī Lat­telekom Lojal­itātes pro­gramma (manslet​tekom​.lv kli­en­tiem – biļetes ar 20% atlaidi) un saldiem uzmundrināju­miem pilnā Laima kofekšu izlase "Maestro".

Infor­mā­ciju sagatavoja Micrec PM

Ieteikt:

Pievienot komen­tāru


Pop­ulārākie

Jau tradi­cionāli notiks Coun­try mūzikas fes­tivāls "Coun­try Bauska 2015" (652)
Ses­t­dien, 21. martā Bauskas KC grupa "Dakota" atk­lāja kon­cert­tūri "Mana spēle" (606)
Foto­stāsts: Ar burz­iņu klubā "Četri balti krekli" atzīmēta dueta Karakums 20 gadu jubileja. (595)
Foto­stāsts: Grupa "Dakota" ar Ivaru God­mani pie bungām kon­certē kon­certzālē Rīga (542)
Gunārs Mei­jers aic­ina uz jaunā diska "Zelta dzies­mas" prezen­tā­ci­jas kon­certu (507)
Santa Zapacka – par duetiem sievi­etes dzīvē un uz skatuves (439)
Žoržs Sik­sna: "Dzīve bijusi dāsna ar sievi­etēm, kurām esmu pate­icību parādā" (416)
Pēc vairāku gadu pār­traukuma klajā nāk Latvijā labi pazīs­tamās un mīlētās mūz­iķes San­tas Kas­par­sones jau­nais albums – "Sameklē mani" (401)
Beidz pastāvēt grupa "Embur­gas zēni" — turp­māk daļa mūz­iķu apvienosies jaunā pro­jektā — "Jauna diena" (313)
Prezen­tēts San­tas Kas­par­sones jau­nais albums "Sameklē mani" un jaunā dziesma "Mīlestības Zieds" (293)
Foto­stāsts + Audio: Arēnā Rīga nosv­inēta Latvi­jas Radio 2 20. gadu jubileja (292)
Iemīļotākie Latvi­jas mūz­iķi uzstāsies 4.populārās mūzikas fes­tivālā "SAL­DUS ŠLĀGER­MARA­TONS 2015" (190)
Sacen­sību par vietu "Amigo Dzin­tara dziesmu" aptau­jas finālā izšķir pavisam neliels balsu skaits (180)
Sākušies izšķirošie notikumi "Amigo Dzin­tara dziesmu" aptaujā (157)
Zinā­mas jau 6 no 9 "Amigo Dzin­tara dziesmu" aptau­jas fināla melodi­jām (112)
"Flame & The Roll­tones" aic­ina uz kon­cert­sēri­jas "Road Trip" noslēguma kon­certu Rīgā (106)
Zinā­mas visas deviņas "Amigo Dzin­tara dziesmu" aptau­jas fināla melodi­jas (83)

Klausies Latviešu mūziku Spotify

Ieeja bez maksas

Mūz­iķi un muzikanti

Klubi un pasākumi

Jaunākie komen­tāri