.

Google+ MuzikasPasaule.lv facebook.com MuzikasPasaule.lvdraugiem.lv MuzikasPasaule.lv/twitter.com MuzikasPasaule.lv Šī e-​pasta adrese ir aizsargāta no mēs­tuļu robotiem. Pār­lūkpro­gram­mai ir jābūt ies­lēg­tam JavaScript atbal­stam, lai varētu to apskatīt.

 

 

Rai­monds Pauls un Gun­tars Račs uzsāk kon­cert­tūri — "Cālus skaita rudenī"

Cāļus skaita rudenī – ar šādu devīzi šodien Ventspilī sākas Rai­monda Paula un Gun­tara Rača dziesmu svētku "Nekur nav tika labi kā mājās" rudens tūre.

Kon­cert­pro­gramma, kuras pir­matskaņo­jums ar lieliskiem panāku­miem izskanēja augustā Dzin­taru estrādē, tuvākās nedēļās būs redzam un dzir­dama arī Valmierā (18.oktobris), Liepājā (20. okto­bris), Jel­gavā (24. okto­bris) un Madonā (27. oktobris).

Jo īpaši patīkami gan abiem dziesmu auto­riem, gan daudza­jiem solistiem, kas kon­certā izpilda viņu pop­ulārākās dzies­mas, ir fakts, ka šā vakara uzstāšanās Ventspils Teā­tra namā "Jūras vārti" ir pil­nībā izpār­dota – biļetes kasēs bei­dzās pirms pil­sētā tika izlīmē­tas kon­certa afišas!

Kon­cert­pro­grammā "Nekur nav tik labi kā mājās" piedāvā īsti latvisku izk­laidi, kurā prieks un aizrautība mijas sen­ti­menta un vie­glas smeldzes mirkļiem.. Tajā skan Paula un Rača iecienītākās dzies­mas, ko dzied Nor­munds Rutulis, "Dzeguzīte", Aija Andrejeva, Liene Šomase un Jānis Moi­sejs, Dau­mants Kalniņš, Kristīna Zaharova, Andris Bērz­iņš un Jānis Paukštello, Antra Stafecka, Nor­munds Ruskis, Nor­munds Jakušonoks un Rīgas Zelta Saules koris. Spēlē "Tipa orķestris", bet pie klavierēm visa vakara garumā ir pats Mae­stro Rai­monds Pauls.

Vērienī­gais uzve­dums ar daudzu latviešu estrādes zvaigžņu dalību nebūtu iespē­jams ne tikai bez abu tautā iemīļoto autoru dzies­mām, bet arī bez draudzīgi gādīga atbal­sta, ko sniedz Ventspils, Valmieras, Liepā­jas, Jel­gavas un Madonas pil­sētu domes, kā arī Lat­telekom Lojal­itātes pro­gramma (manslet​tekom​.lv kli­en­tiem – biļetes ar 20% atlaidi) un saldiem uzmundrināju­miem pilnā Laima kofekšu izlase "Maestro".

Infor­mā­ciju sagatavoja Micrec PM

Ieteikt:

Pievienot komen­tāru


Pop­ulārākie

Noskaidro­tas visas "Latvi­jas Šlāger­ap­tau­jas 2015" fināla dzies­mas (815)
18. jūlijā noritēs mūzikas fes­tivāls ‘’ZVIRGZ­DENES ZIŅĢE 2015‘’ (651)
Dailes teā­tra aktieru ansam­b­lis "ILGA" atzīmē savu 10 gadu jubileju (600)
"Amigo Dzin­tara dziesmu" aptau­jas finālā pār­lie­ci­noši uzvar "Balto lāču" dziesma "Pacel glāzi priekam" (528)
Par Latvi­jas Šlāger­ap­tau­jas 2014./2015. aptau­jas gada Sirds dziesma ir kļu­vusi San­tas Zapackas un Har­ija Ozola "Var jau tā" (525)
Foto­stāsts: Neaizmirstulītes un Laimis Rācenājs Kalnciema Kvartālā (504)
CD sērijā "Leģen­das" izdota Edgara Liepiņa dziesmu izlase (482)
Lielās Līgo lustes Alūk­snē! No sen­di­enām līdz mūs­di­enām! (473)
Izskanēs aktiera Edgara Liepiņa jubile­jas piemiņas kon­certs Latvi­jas Radio 2 (471)
Šonedēļ "Amigo Dzin­tara dziesmu" aptau­jas fināla kon­certā noteiks tautā iemīļotāko dziesmu (440)
Latvi­jas lielās Šlāger­ap­tau­jas fināls ir klāt! (412)
Ar krāšņu brīvd­abas kon­certu un zaļum­balli 3. jūlijā Saulkrastu estrādē sāk­sies "Amigo Dzin­tara dziesmu" aptau­jas vasaras tūre. (405)
Nākamnedēļ CD sērijā "Leģen­das" tiks izdota Edgara Liepiņa dziesmu izlase. (400)
Valkas brīvd­abas estrādi jau otro gadu pieskand­inās Melodiskās mūzikas svētki "Vil­ciens Rīga — Valka" (369)
Ir iznā­cis gru­pas KLAIDO­NIS jau­nais mūzikas albums "Pieskāriens" (307)
Kas­pars Pud­niks aic­ina uz kon­certūri "Latvi­etis — Kaislī­gais" (305)
Mūz­iķi uzsāk garo ceļu pēc "Amigo Dzin­tara dziesmu" trešās sezonas uzvarētāja lau­riem (282)
Apvienosies gru­pas Sestā Jūdze un Bumerangs (258)
Rudenī notiks atceres kon­certi izcila­jai aktri­sei Antrai Lied­skalniņai un viņas dēlam Har­i­jam Ozo­lam (193)
Pašmāju alter­natīvā blūza ģitārists Johnny B Beast izde­vis debi­jas albumu "Wild­boars and Trains" (186)

Klausies Latviešu mūziku Spotify

Ieeja bez maksas

Mūz­iķi un muzikanti

Klubi un pasākumi

Jaunākie komen­tāri